دوره پیشرفته AGI Programming

دوره پیشرفته AGI Programming به منظور تکمیل دوره استریسک مقدماتی و پیشرفته در نظر گرفته شده است و شامل مواردی از جمله برنامه نویسی استریسک و چالش های پیش رو و برنامه نویسی AGI در زبان های PHP و Python و چالش های پیش رو در برنامه نویسی AGI و استفاده از Fast AGI در Python خواهد بود.

روز اول: برنامه نویسی استریسک و چالش های پیش رو

روز دوم: برنامه نویسی AGI در زبان های PHP و Python

روز سوم: چالش های پیش رو در برنامه نویسی AGI و استفاده از Fast AGI در Python