تیم ما

سید مجتبی نجفی مقدم

عضو هیئت مدیره

کارشناسی ارشد مخابرات سیستم

logo_linkedin_93x21_v2.png (93×21)


مجتبی اسفندیاری سبزوار

عضو هیئت مدیره

کارشناسی ارشد شبکه های کامپیوتری

logo_linkedin_93x21_v2.png (93×21)


مرتضی ایروانی

عضو هیئت مدیره

کارشناسی ارشد تکنولوژی نرم افزار

logo_linkedin_93x21_v2.png (93×21)


سجاد صبری

عضو هیئت مدیره

کارشناسی ارشد تکنولوژی نرم افزار

logo_linkedin_93x21_v2.png (93×21)