اعضای هیئت مدیره

سید مجتبی نجفی مقدم

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

کارشناسی ارشد مخابرات سیستم

logo_linkedin_93x21_v2.png (93×21)


مجتبی اسفندیاری سبزوار

عضو هیئت مدیره – مدیر واحد توسعه و تحقیق

کارشناسی ارشد شبکه های کامپیوتری

logo_linkedin_93x21_v2.png (93×21)


مرتضی ایروانی

عضو هیئت مدیره – مدیر واحد نرم افزار

کارشناسی ارشد تکنولوژی نرم افزار

logo_linkedin_93x21_v2.png (93×21)


سجاد صبری

عضو هیئت مدیره – مدیر بازرگانی و فروش

کارشناسی ارشد تکنولوژی نرم افزار

logo_linkedin_93x21_v2.png (93×21)