اعضای هیئت مدیره

سید مجتبی نجفی مقدم

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

تحصیلات: کارشناسی ارشد مخابرات سیستم

متولد: 1364

najafi@voip98.com

logo_linkedin_93x21_v2.png (93×21)


رحیم کازرانی

رییس هیئت مدیره

تحصیلات: دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

متولد: 1359

kazerani@voip98.com

logo_linkedin_93x21_v2.png (93×21)


مجتبی اسفندیاری سبزوار

نایب رییس هیئت مدیره – مدیر واحد توسعه و تحقیق

تحصیلات: کارشناسی ارشد شبکه های کامپیوتری

متولد: 1362

esfandiari@voip98.com

logo_linkedin_93x21_v2.png (93×21)


مرتضی ایروانی

عضو هیئت مدیره – مدیر واحد نرم افزار

تحصیلات: دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی نرم افزار

متولد: 1362

iravani@voip98.com

logo_linkedin_93x21_v2.png (93×21)


سجاد صبری

عضو هیئت مدیره – مدیر بازرگانی و فروش

تحصیلات: دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی نرم افزار

متولد: 1371

sabri@voip98.com

logo_linkedin_93x21_v2.png (93×21)