اعضای هیئت مدیره

سید مجتبی نجفی مقدم

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

تحصیلات: کارشناسی ارشد مخابرات سیستم

متولد: 1364

najafi@voip98.com


رحیم کازرانی

رییس هیئت مدیره

تحصیلات: دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

متولد: 1359

kazerani@voip98.com


مجتبی اسفندیاری سبزوار

نایب رییس هیئت مدیره

تحصیلات: کارشناسی ارشد شبکه های کامپیوتری

متولد: 1362

esfandiari@voip98.com


مرتضی ایروانی

عضو هیئت مدیره

تحصیلات: دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی نرم افزار

متولد: 1362

iravani@voip98.com


سجاد صبری

عضو هیئت مدیره

تحصیلات: دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی نرم افزار

متولد: 1371

sabri@voip98.com